Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

 Z kim tak ci będzie źle jak ze mną.
— Renata Przemyk
Reposted fromIriss Iriss viawarkocz warkocz
Najważniejsze w życiu jest być zdrowym. Wszystko inne jest kwestią chęci i siły, czasami szczęścia.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Kiedy zapada noc mam jasność, że będę śnił o tym przez co nie mogę zasnąć
— Quebonafide "Vanilla Sky"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

June 21 2017

Lubisz osobę którą się stałeś?
Reposted fromeyot eyot viaTheBestMe TheBestMe
8683 cf57 390
Reposted frompulperybka pulperybka
Reposted fromFlau Flau
Reposted fromhalucynowa halucynowa
8804 9016 390
Reposted frombanitka banitka
8807 8b96 390
Reposted frombanitka banitka
Gdzieś musi być granica błędów do popełnienia przez jedną osobę.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka
Nigdy nie należy sądzić, że w życiu przeżyliśmy już wszystko.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka
8850 144e 390
Reposted fromboobiescake boobiescake
8894 ac66 390
Reposted fromChibichan Chibichan
8925 4452
Reposted fromEkran Ekran
8939 ffc4
Pinterest
Reposted frommodalna modalna
8962 3329 390
Reposted frombirke birke
Grab a brush and put a little make-up
Hide the scars to fade away the shake-up
— SOAD-Chop Suey
Reposted frompastelowe pastelowe
8974 8749 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl